Misyon

Bölümümüzün misyonu; yönetim bilişim sistemleri, bilgi yönetimi, sistemlerde metodolojinin gelişmesi, işletme hesapları, veri tabanı, bilgi erişimi ve veri madenciliği alanlarında kendini kabul ettiren ve bu alanlarda uluslararası araştırmalarıyla tanınan bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; işletme, planlama, tasarım ve enformasyon sistemlerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilecek işletme ve yönetim odaklı iyi yetişmiş mezunlar verebilmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini içerisinde, bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında  önemli bir rol oynamak amaç edinilmiştir.

Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. 

Bu gelişmelere paralel olarak hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler.

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinlerarası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Çağımızda etkin bir şekilde bilgisayar kullanımına hemen her meslek dalında gereksinim duyulmaktadır. Yönetici konumundaki kişiler başında bulundukları kuruluşun geçmişinde kaydettiği gelişmelerden hareketle kurumun geleceğini projeksiyonlamak ve olası açılımları görmek ister. Bu da güçlü bir bilgisayar bilgisi ve bu bilgiyi kullanma becerisi gerektirir. Üç ayağından ikisi işletme bir tanesi de bilgisayar olan "Yönetim Bilişim Sistemleri Programı" bilgisayar bilen işletmeci yetiştirme anlamına gelmektedir.

Bu programda öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir. İş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmek, Yönetim Bilişim Sistemleri Programının amaçlarındandır. Bunun için öğrencilere öncelikle bilgisayar teknolojileri kavramları (programlama, web tasarımı, veritabanı yönetimi, vb.) ve işletme yönetimi kavramları (ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, vb.) öğretilmektedir. Daha sonra, iki alanın tümleştirilmesini sağlayan derslerle, öğrencilerin sistem geliştirme, bilişim sistemleri yönetimi, elektronik ticaret, karar alma mekanizmaları gibi kavramları öğrenmeleri sağlanmaktadır. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir.

Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine ve işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenir.

İş Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, ileri düzeyde edindikleri yönetim bilgileriyle, sürekli gelişme gösteren ticaret ve iş hayatında önemli bir avantaj elde edeceklerdir. Enformasyon Teknolojilerinin hemen hemen bütün iş kollarında önemli yer almasından dolayı, mezunlarımızın Enformasyon Teknolojilerindeki uzmanlığı onlara ilave bir avantaj sağlayacaktır. Bilişim teknolojilerini kullanan  modern iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilecek mezunlarımız, özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir biçimde karşılayacaktır.