YAYINLAR

Yard. Doç. Dr. Bora Selçuk

  • Selçuk, Bora. "Yabancı Kaynak İle Finansman", içinde FİNANSAL YÖNETİM Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Seçkin Yayıncılık, 2017, s.287-304. 
  • Selçuk, Bora. “Banka Türleri (Dünya’da ve Türkiye’de Durum)”, içinde Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında BANKACILIĞIN TEMELLERİ, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016, s.175-203.

Yard. Doç. Dr. Ayşe İrem Keskin

  • Kızıl, A., Fidan, M., Kızıl, C., Keskin A.İ., “TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama  Standartları”, Der Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, 03.2016, ISBN:978-975-353-404-8. (İlk baskı: Kızıl, A., Fidan, M., Kızıl, C., Keskin A.İ., “TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları”, Der Yayınları, İstanbul, 2013, ISBN: 978-975-353-404-8.)
  • Keskin, Ayşe İrem, and Elçin Yılmaz Işık. "An Analysis of the Relationship between IFAC Code of Ethics and CPI." EMAJ: Emerging Markets Journal 5.2 (2015): 41-48. ISSN: 2158-8708.
  • Keskin,A. İ., “Value Stream Cost Management in Lean Enterprises Through Lean Accounting”, Derin Yayınları İstanbul, 2015, ISBN: 978-605-4993-46-8.
  • Keskin, A. İ.,Dincer B., “UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi Ve Telekomünikasyon Sektörüne İlişkin Bir Uygulama”, Maliye Finans Yazıları, Cilt:29, Sayı:103, (Nisan 2015):219-246. ISSN: 1308-6014.

Öğr.Gör.Dr. Emin Feridun Yalvaç

  • Yalvaç, Feridun. “Muhasebenin Temel İlkeleri”, Beta Yayınları, 2016.